ПРЕЗЕНТАЦИИ   КНИГИ   РАБОТНИ ЛИСТОВЕ И МАТЕРИАЛИ  

     Документацията, свързана с обучението на децата и учениците със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания, се определя и се води съгласно Наредба № 8 от 11. 08. 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование от 23.08.2016 г.
     В Регионален център се съхранява лично дело на дете/ученик със
специални образователни потребности, което съдържа:

     Актуална снимка
    
Копие от удостоверение за раждане 
    
Медицински документи издадени от лекар-специалист или от лекарска комисия с приложени резултати от проведени медицински консултации и изследвания. 
    
Карта за оценка на индивидуалните потребности
    
Доклади на членовете на ЕПЛР в училището /детската градина/, прилагат се към картата/ 
     
План за подкрепа      
     
Индивидуална учебна  програма  
     
Доклад за развитието на детето/ученика в края на първи срок    
     
Доклад за развитието на детето/ученика в края на учебната година 
    
Писмени работи, рисунки на детето/ученика 
    
Удостоверение за завършен клас 
    
Писмено изразено съгласие на родителите за ресурсно подпомагане
        на детето/ученика със специални образователни потребности


ЛЕГЕНДА: 
Документ за четене
  Документи за изтегляне във формат pdf doc pps
Документ за принтиране

Copyright © 2016 www.RCpleven.com   Design: www.kambourov.com