ЕКИП ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В ДЕТСКАТА  ГРАДИНА/УЧИЛИЩЕТО  (ЕПЛР)

     Заявление за насочване след 7 клас

     Заявление за насочване след 10 клас

     Заявление - родител за оценка на Индивидуалните потребности

     Доклад - логопед

     Доклад - психолог

     Доклад - ресурсен учител

     Доклад - член на екипа

     Карта - оценка

     Протокол - заседание на ЕПЛР

     Предложение до директора на училището детската градина

     Заявление Образец №1
        Заявление от директора за одобрение на допълнителната подкрепа

     ПЛАН ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА

     Оценяване на учениците

     Заявление Образец №2
        Заявление от директора за осигуряване на специалисти

     Заявление Образец №3
        Заявление от директора за извършване на оценка, поради
        невъзможност за сформиране на ЕПЛР

     Заявление Образец №4
       Заявление от родител за повторна оценка

     Заявление Образец №5
       Заявление от родител за насочване в специално училище

     Заявление Образец №5а
       Заявление от родител за насочване в ЦСОП

     Заявление Образец №6
        Заявление от родител за отлагане от първи клас

     Заявление за промяна на формата на обучение


РЕГИОНАЛЕН ЕКИП ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ (РЕПЛР)

     РЕПЛР - дейности по Наредбата за приобщаващото образование

     РЕПЛР – дейности по ЗУПОЛЕГЕНДА: 
документ за четене ,  документи за изтеглянеpdf и doc , документ за принтиране

Copyright © 2023 www.RCpleven.com   Design: www.kambourov.comm