ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - информация от "Закон за обществените поръчки" (ЗОП)

На 01.07. 2014 г. влязоха в сила пакет от промени в Закона за обществените поръчки. Тези промени най-общо засягат следните въпроси:
- въвежда пълна публичност и прозрачност на действията по възлагане на обществените поръчки и изпълнение на сключените договори;
- глава втора от ЗОП, се създава нов раздел ІІІ, който регламентира задълженията на възложителите по публикуване на документи, които се създават в процеса по възлагане и изпълнение на обществените поръчки;
- вменява се ново задължение на възложителите: да публикуват изискуемата информация, в определен законов срок и едновременно с това да осигуряват възможност да публичен достъп до тази информация, в друг, посочен в закона срок;

 Новото съдържание на профила на купувача е в сила от 01.10.2014 г.  

 Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета на РЦПИОВДУСОП-ПЛЕВЕН за периода 10.01.2015 - 31.12.2015 г. - Виж/изтегли от ТУК 

 


 

 

Copyright © 2023 www.RCpleven.com   Design: www.kambourov.com