На основание Правилника за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Регионалните центрове имат и функции, свързани с квалификационната дейност на педагогическите специалисти в областта на приобщаващото образование и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. Провеждат и организират обучения на педагогически специалисти; Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - Плевен, предлага обучение на тема:
„Предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности“.

 

ПРЕЗЕНТАЦИИ   КНИГИ   РАБОТНИ ЛИСТОВЕ И МАТЕРИАЛИ  

  ГРАФИЦИ
за провеждане на обученията през учебната 2023/2024 година
провеждане на обучителни семинари за членовете на Регионален екип за подкрепа за личностно развитие и педагогическите специалисти от РЦПППО-Плевен за прилагане на Карта за функционална оценка на дете или ученик на основата на ICF-CY:

Файл в pdf формат с графика на занятията за м. септември 2023 - тук:

Файл в pdf формат с графика на занятията за м. октомври 2023 - тук:
Файл в pdf формат с графика на занятията за м. ноември и декември 2023 - тук:

  АРХИВ

  ГРАФИК
за провеждане на обученията през учебната 2019/2020 година
„Предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности“
от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Плевен за учебната 2019/2020 година

Файл в pdf формат с графика на занятията за учебната 2019/2020 година - тук:

 

Copyright © 2023 www.RCpleven.com   Design: www.kambourov.comm