ЕКИП НА РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР – ПЛЕВЕН

  ДИРЕКТОР – Силвия Стоянова Николова
  ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ – Ивелина Петкова Маринова
  ЗАТС – Росица Методиева Николова
  Координатор сектор „Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие“ – Зоя Иванова Кокалова - Главен ресурсен учител и член на РЕПЛР
  Координатор сектор „Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми на деца и ученици със специални образователни потребности“ - Петя Христова Йотова-Асенова - старши ресурсен учител
  Координатор Сектор „Административно-стопанска дейност“ – Ивелина Петкова Маринова - главен счетоводител

  РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ 

  1. Валя Кузманова Мингова-старши ресурсен учител
  2. Валя Василева Костадинова-старши ресурсен учител
  3 Валерия Дочева Каменовска-старши ресурсен учител
  4 Галя Николаева Добрева-старши ресурсен учител
  5 Гергана Маринова Маринова-старши ресурсен учител
  6 Десислава Георгиева Мацева- старши ресурсен учител
  7 Детелина Иванова Димитрова- старши ресурсен учител
  8 Елка Иванчева Коцева- старши ресурсен учител
  9 Мартина Николаева Неделчева - ресурсен учител
  10 Зоя Иванова Кокалова- главен ресурсен учител
  11 Ина Любомирова Петрова- старши ресурсен учител
  12 Иглика Илийчева Димитрова- старши ресурсен учител
  13 Красимир Любомиров Маринов-ресурсен учител
  14 Красимира Великова Георгиева- старши ресурсен учител
  15 Корнелия Валентинова Братойчева-Гешева- старши ресурсен учител
  16 Калинка Стоянова Иванова- старши ресурсен учител
  17 Лиляна Цветкова Христова- старши ресурсен учител
  18 Мирена Любенова Шанколова- старши ресурсен учител
  19 Мария Тодорова Николова- старши ресурсен учител
  20 Петя Йорданова Симеонова- старши ресурсен учител
  21 Румяна Георгиева Петрова- старши ресурсен учител
  22 Ралица Иванова Петрова- старши ресурсен учител
  23 Ралица Костадинова Иванова- старши ресурсен учител
  24 Снежана Маринова Найденова- старши ресурсен учител
  25 Снежана Якимова Ячева-Маринова- ресурсен учител
  26 Савина Цветанова Савчева- старши ресурсен учител
  27 Стефани Романова Рашкова- ресурсен учител
  28 Таня Петкова Цекова-Илиева- старши ресурсен учител
  29 Милена Веселинова Петкова-Костова- ресурсен учител
  30 Явор Спартаков Анзъров- старши ресурсен учител

  ЛОГОПЕДИ 
  1 Валя Христова Василева-Миланова
  2 Зорка Николова Цветкова
  3 Марина Валентинова Дякова
  4 Маринела Живкова Гечева
  5 Миглена Петрова Хинкова
  6 Надежда Пламенова Йосифова – логопед в община Червен бряг
  7 Петя Христова Йотова-Асенова
  8 Ралица Веселинова Димитрова
  9 Светлана Димитрова Петрова – логопед в община Белене
  10 Саманта Боянова Пачовска

    Работата на учителя логопед обхваща:
• участие в екипа на училището/детската градина;
• участие в изготвянето на индивидуалните програми за обучение и развитие
• корекционна работа с деца и ученици с:
    - алалия /общонедоразвитие на речта/
    - дислалия, дисартикулия
    - дислексия, дисграфия
    - дизартрия
    - аутизъм
    - интелектуална недостатъчност
    - множество увреждания
• Консултиране на родители, учители, специалисти
• Логопедично изследване

  РЕХАБИЛИТАТОР НА СЛУХА И ГОВОРА
1.  Галя Пенчева Петкова

    Работата на рехабилитатора на слуха и говора е да:
Подпомага децата и учениците с увреден слух:
• да се адаптират към условията на детската градина/училището;
• чрез разработване и реализиране на индивидуални програми;
• в диагностичното им оценяване;
• за тяхната социализация;
Подпомага учителя от детската градина/училище:
• като го консултира по въпроси, свързани с образователните потребности, протичащи от увреждането и нарушението на детето;
• като насочва детето как да получи информация в учебния час;
• в общуването с децата
• в оказване на специфична методическа помощ по отделните учебни направления;
Подпомага родителите:
- като ги запознава с принципите на процеса на приобщаващото образование
- като им предлага конкретни форми и начини за самоподготовка на децата;
- като съдейства за разширяване на социалните контакти на децата.
    Рехабилитаторът на слуха и говора работи с деца и ученици с различни слухови нарушения.
Към тези групи спадат деца и ученици с:
• частично увреждане на слуха - рехабилитация на слуха и говора, развитие на устната реч и уменията за общуване, развиване на слухово внимание, диагностика на разбираемостта на речта и състоянието на слуховите възприятия.
• увреждане на слуха в рамките на практическа глухота и глухота - рехабилитация на слуха и говора, развитие на устната реч и уменията за общуване, овладяване на социално-значими жестове, дактилна азбука, диагностика на разбираемостта на речта и състоянието на слуховите възприятия.
• множество увреждания с водещо слухово увреждане – усвояване на социално-значими жестове, дактилна азбука, развитие на комуникативни умения.
• кохлеарен имплант - рехабилитация на слуха и говора, развитие на слуховите усещания и възприятие, развитие на комуникативните умения, диагностика на разбираемостта на речта и състоянието на слуховите възприятия

  ПСИХОЛОЗИ 
  1 Александър Василев Кръстев – заместник Нора Мариова Стоименова
  2 Красимир Любомиров Адамов
  3 Мариета Стоянова Аврамова
  4 Милена Евстатиева Делчева – психолог в община Червен бряг
  5 Моника Цвяткова Кодова – психолог в община Белене, заместник - Десислава Недялкова Димитрова - психолог в община Белене
  6 Силвия Иванова Николова
  7 Снежанка Миткова Лунгова
  8 Цвета Петрова Йончева
  9 Чавдар Димитров Мирчев
  10 Полина Димитрова Веселинова

    Работата на психолога обхваща:
• осъществяване ранна диагностика на деца със специални образователни потребности;
• участие в състава на Екипа за подкрепа за личностно развитие в училището /детската градина;
• провеждане на обучение и корекционна работа на децата/учениците със специални потребности съвместно със специалистите в детската градина/училището;
• прилагане на индивидуални и групови методи на работа с децата/учениците със специални потребности;
• участие в провеждането на изследвания и разработки по въпросите на приобщаващото образование

  УЧИТЕЛ НА ДЕЦА С НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ  

    Работата на учителя на деца с нарушено зрение обхваща:
• Участие в състава на Екипа за подкрепа за личностно развитие в училището /детската градина;
• Изготвянето на индивидуална учебна програма за обучение и развитие;
• Подпомагане надетето/ученика с нарушено зрение;
    - за успешна адаптация в училищната среда и подготвя класа за реалното му приемане като всички други ученици;
    - Снабдява детето с необходимите специални учебници, ако има нужда от такива;
    - Инструктира ученика за справяне с определени проблеми по различните учебни предмети. Организира и/или обучава ученика по специалните предмети;
• Подпомагане на учителя в детската градина/училището;
     - консултира учителите върху най-важните особености в обучението на ученика, произтичащи от зрителното нарушение;
     - Оказва методическа помощ по отделните учебни предмети;
     - Оказва помощ при проверката и оценката на знанията на детето/ученика с нарушено зрение. При липса на съвременни технически средства учителя на деца с нарушено зрение разчита брайловите писмени работи на ученика;
     - Работи за пълноценното включване на детето/ ученика в живота на групата/класа;
    
     Учителя на деца с нарушено зрение работи с деца и ученици с различни зрителни нарушения
Към тези групи спадат деца и ученици с:
• Тотална слепота - зрителната острота е равна на 0. Това означава, че тези деца нямат никакви светлинни възприятия. Обучават се на Брайл.
• Перцепция на светлината - те имат визус от 0 до 0,01. Могат да различават тъмно от светла, нощ от ден и усещат движението на ръка непосредствено пред очите. Обучават се на Брайл.
• Частично виждащи деца - Те имат зрителна острота от 0,01 до 0,04 на по-добре виждащото око и зрително поле 20 градуса. Те могат да различават цветове, контури и силуети, да се движат свободно в позната обстановка. Обучават се на Брайл.
• Слабовиждащи - Техния визус варира от 0,05 до 0,2 и зрително поле над 20 градуса. Обучават се на т.нар. уголемен шрифт.
• Деца и ученици със зрителна острота, по-висока от 0,2 - Те също могат да бъдат обект на специално обучение, ако имат увреждане на други зрителни функции като например стеснено зрително поле, силно увредено цветоразличаване или очно заболяване като злокачествено късогледство, дегенерация на ретината и глаукома. Всичките тези заболявания могат да доведат до прогресивно намаление на зрението.

 

Copyright © 2023 www.RCpleven.com   Design: www.kambourov.com