ЕКИП НА РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР – ПЛЕВЕН

  ДИРЕКТОР – Силвия Стоянова Николова
  ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ – Ана Владимирова Петкова
  ЗАТС – Росица Методиева Николова
  Координатор сектор „Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие“ – Зоя Иванова Кокалова - старши ресурсен учител и член на РЕПЛР
  Координатор сектор „Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми на деца и ученици със специални образователни потребности“ - Петя Христова Йотова-Асенова - старши ресурсен учител
  Координатор Сектор „Административно-стопанска дейност“ – Ана Владимирова Петкова - главен счетоводител

  РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ 

  1. Валерия Дочева Каменовска – заместник – Красимир Любомиров Маринов
  2. Венета Николова Мъцинска
  3. Валя Василева Костадинова
  4. Валя Кузманова Мингова
  5. Галя Николаева Добрева
  6. Георгина Стоянова Цолова
  7. Гергана Маринова Маринова
  8. Детелина Иванова Димитрова
  9. Десислава Георгиева Мацева
10 . Елка Иванчева Коцева
11. Зоя Иванова Кокалова
12. Иглика Илийчева Димитрова
13. Ина Любомирова Петрова
14. Калинка Стоянова Иванова
15. Красимира Великова Георгива
16. Корнелия Валентинова Братойчева - Гешева
17. Лиляна Цветкова Христова
18. Мария Тодорова Николова
19. Мирена Любенова Шанколова
20. Маринета Спасова Пенкова-Лунова
21. Петя Йорданова Симеонова
22. Ралица Веселинова Димитрова
23. Ралица Иванова Петрова
24. Ралица Костадинова Георгиева
25. Румяна Георгиева Петрова
26. Снежана Маринова Найденова
27. Савина Цветанова Савчева
28. Таня Петкова Цекова-Илиева
29. Цветанка Крумова Доротовска
30. Явор Спартаков Анзъров

  ЛОГОПЕДИ 
1. Валя Христова Василева-Миланова
2. Зорка Николова Цветкова
3. Марина Валентинова Дякова
4. Маринела Живкова Гечева
5. Миглена Петрова Хинкова
6. Надежда Пламенова Йосифова – логопед в община Червен бряг
7. Петя Христова Йотова - Асенова

    Работата на учителя логопед обхваща:
• участие в екипа на училището/детската градина;
• участие в изготвянето на индивидуалните програми за обучение и развитие
• корекционна работа с деца и ученици с:
    - алалия /общонедоразвитие на речта/
    - дислалия, дисартикулия
    - дислексия, дисграфия
    - дизартрия
    - аутизъм
    - интелектуална недостатъчност
    - множество увреждания
• Консултиране на родители, учители, специалисти
• Логопедично изследване

  РЕХАБИЛИТАТОР НА СЛУХА И ГОВОРА
1.  Галя Пенчева Петкова

    Работата на рехабилитатора на слуха и говора е да:
Подпомага децата и учениците с увреден слух:
• да се адаптират към условията на детската градина/училището;
• чрез разработване и реализиране на индивидуални програми;
• в диагностичното им оценяване;
• за тяхната социализация;
Подпомага учителя от детската градина/училище:
• като го консултира по въпроси, свързани с образователните потребности, протичащи от увреждането и нарушението на детето;
• като насочва детето как да получи информация в учебния час;
• в общуването с децата
• в оказване на специфична методическа помощ по отделните учебни направления;
Подпомага родителите:
- като ги запознава с принципите на процеса на приобщаващото образование
- като им предлага конкретни форми и начини за самоподготовка на децата;
- като съдейства за разширяване на социалните контакти на децата.
    Рехабилитаторът на слуха и говора работи с деца и ученици с различни слухови нарушения.
Към тези групи спадат деца и ученици с:
• частично увреждане на слуха - рехабилитация на слуха и говора, развитие на устната реч и уменията за общуване, развиване на слухово внимание, диагностика на разбираемостта на речта и състоянието на слуховите възприятия.
• увреждане на слуха в рамките на практическа глухота и глухота - рехабилитация на слуха и говора, развитие на устната реч и уменията за общуване, овладяване на социално-значими жестове, дактилна азбука, диагностика на разбираемостта на речта и състоянието на слуховите възприятия.
• множество увреждания с водещо слухово увреждане – усвояване на социално-значими жестове, дактилна азбука, развитие на комуникативни умения.
• кохлеарен имплант - рехабилитация на слуха и говора, развитие на слуховите усещания и възприятие, развитие на комуникативните умения, диагностика на разбираемостта на речта и състоянието на слуховите възприятия

  ПСИХОЛОЗИ 
1. Александър Василев Кръстев
2. Красимир Любомиров Адамов
3. Милена Евстатиева Делчева – психолог в община Червен бряг
4. Мариета Стоянова Аврамова
5. Силвия Иванова Николова
6. Снежанка Миткова Лунгова - Мончева
7. Чавдар Димитров Мирчев

    Работата на психолога обхваща:
• осъществяване ранна диагностика на деца със специални образователни потребности;
• участие в състава на Екипа за подкрепа за личностно развитие в училището /детската градина;
• провеждане на обучение и корекционна работа на децата/учениците със специални потребности съвместно със специалистите в детската градина/училището;
• прилагане на индивидуални и групови методи на работа с децата/учениците със специални потребности;
• участие в провеждането на изследвания и разработки по въпросите на приобщаващото образование

  УЧИТЕЛ НА ДЕЦА С НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ  

    Работата на учителя на деца с нарушено зрение обхваща:
• Участие в състава на Екипа за подкрепа за личностно развитие в училището /детската градина;
• Изготвянето на индивидуална учебна програма за обучение и развитие;
• Подпомагане надетето/ученика с нарушено зрение;
    - за успешна адаптация в училищната среда и подготвя класа за реалното му приемане като всички други ученици;
    - Снабдява детето с необходимите специални учебници, ако има нужда от такива;
    - Инструктира ученика за справяне с определени проблеми по различните учебни предмети. Организира и/или обучава ученика по специалните предмети;
• Подпомагане на учителя в детската градина/училището;
     - консултира учителите върху най-важните особености в обучението на ученика, произтичащи от зрителното нарушение;
     - Оказва методическа помощ по отделните учебни предмети;
     - Оказва помощ при проверката и оценката на знанията на детето/ученика с нарушено зрение. При липса на съвременни технически средства учителя на деца с нарушено зрение разчита брайловите писмени работи на ученика;
     - Работи за пълноценното включване на детето/ ученика в живота на групата/класа;
    
     Учителя на деца с нарушено зрение работи с деца и ученици с различни зрителни нарушения
Към тези групи спадат деца и ученици с:
• Тотална слепота - зрителната острота е равна на 0. Това означава, че тези деца нямат никакви светлинни възприятия. Обучават се на Брайл.
• Перцепция на светлината - те имат визус от 0 до 0,01. Могат да различават тъмно от светла, нощ от ден и усещат движението на ръка непосредствено пред очите. Обучават се на Брайл.
• Частично виждащи деца - Те имат зрителна острота от 0,01 до 0,04 на по-добре виждащото око и зрително поле 20 градуса. Те могат да различават цветове, контури и силуети, да се движат свободно в позната обстановка. Обучават се на Брайл.
• Слабовиждащи - Техния визус варира от 0,05 до 0,2 и зрително поле над 20 градуса. Обучават се на т.нар. уголемен шрифт.
• Деца и ученици със зрителна острота, по-висока от 0,2 - Те също могат да бъдат обект на специално обучение, ако имат увреждане на други зрителни функции като например стеснено зрително поле, силно увредено цветоразличаване или очно заболяване като злокачествено късогледство, дегенерация на ретината и глаукома. Всичките тези заболявания могат да доведат до прогресивно намаление на зрението.

 

Copyright © 2019 www.RCpleven.com   Design: www.kambourov.com