Добре дошли на сайта на
РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ
ПЛЕВЕН

 Със заповед на Министъра на образованието и науката на 13 септември 2006 г. в град Плевен е разкрит Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности.
     Ресурсният център е държавно обслужващо звено – извънучилищно педагогическо учреждение в системата на народната просвета. Подпомага успешното интегриране на децата и учениците със специални образователни потребности в общообразователна среда. Осъществява дейността си чрез екип от специалисти, в който се включват ресурсни учители, психолози, учители на деца с езиково-говорни нарушения, слухово-речеви рехабилитатор.
    Ресурсният център има консултативна, образователно-възпитателна, рехабилитационна и координираща функция.

 На основание Закона за предучилищното и училищното образование, Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г., Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности, град Плевен (РЦПИОВДУСОП) продължава дейността си като
РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ - ПЛЕВЕН (РЦПППО) - държавно специализирано обслужващо звено за дейности свързани с провеждането на държавната политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.

 В Регионалният център работят ресурсни учители, психолози, логопеди, рехабилитатор на слуха и говора. Специалистите подпомагат успешното приобщаване на децата и учениците със специални образователни потребности в детските градини и училищата, центровете за личностно развитие на територията на област Плевен. Към Регионалният център е сформиран Регионален екип за подкрепа за личностно развитие /РЕПЛР/, който извършва оценяване на потребностите от допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици.

 

Copyright © 2023 www.RCpleven.com   Design: www.kambourov.com